Bodelning sambo och bodelningsavtal för sambor

Bodelning sambo

Bodelning sambo – När sambor separerar så skall samboegendomen delas lika mellan samborna under förutsättning att någon av samborna begär detta inom ett år från separationen. Med samboegendom menas den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget. Har samborna skrivit ett samboavtal varigenom de helt eller delvis avtalat bort sambolagens bodelningsregler så medför detta att bodelningen ej skall ske överhuvudtaget alternativt att den bara skall omfatta viss egendom. Undantag görs också för egendom som är sambornas enskilda egendom genom arv, gåva eller villkor i testamente.

Vid bodelning mellan sambor görs först en utredning av vad som utgör samboegendom. Därefter avräknas eventuella skulder från samboegendomen. Slutligen så skiftas boet.

Det finns inget krav på att dokumentera en bodelning mellan sambor med ett samboavtal. Dock finns det flera skäl till att skriva ett bodelningsavtal:

  • Bodelningsavtalet utgör ett bevis för att en bodelning är genomförd samt dokumentation på hur den genomfördes. Detta förhindrar att en av parterna kan återkomma med krav i efterhand.
  • Bodelningsavtalet visar också på de faktiska förmögenhetsöverföringarna samborna emellan, vilket utgör bevis gentemot sambornas respektive borgenärer.
  • Skall en av samborna bo kvar i en gemensamt förvärvad fastighet krävs ett bodelningsavtal för att den kvarboende skall kunna ansöka om lagfart för fastigheten.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal som upprättats speciellt för sambor. Alla juridiska handlingar som finns för nedladdning på Juridiska Dokument är upprättade av jurister och uppdateras löpande i takt med att lagstiftningen förändras.

Bodelningsavtal sambo

Bodelningsavtal sambo

Bodelningsavtal sambo – Om du och din sambo skall flytta isär så är det viktigt att ni skriver ett bodelningsavtal. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal för detta ändamål!

För att en bodelning skall kunna göras mellan sambor i enlighet med sambolagen så krävs det att en av samborna flyttat och har en ny adress som anmälts till Skattemyndigheten.

Om ni har en gemensam fastighet så kan ni föra över fastigheten på den sambo som skall bo kvar genom ett bodelningsavtal. För mer information om bodelning av fastighet så rekommenderar vi att ni besöker Bodelning.nu.

Klicka här för att ladda ner ett bodelningsavtal för sambor på Juridiska Dokument!

Bodelning av fastighet - Ladda ner ett bodelningsavtal för sambor på Juridiska Dokument!

Bodelning av fastighet

Mellan sambor görs bodelning endast i samband med att samboförhållandet upphör under förutsättning att någon av samborna begär detta.

Bodelning av fastighet

När man ska bestämma fastighetens värde så utgår man från dess marknadsvärde. Oftast är det besvärligt att bestämma fastighetens marknadsvärde utan att lägga ut fastigheten till försäljning. Vid bodelning av fastighet står det dock samborna fritt att själva komma överens om fastighetens marknadsvärde. Om samborna så önskar, kan de ta en värderingsman till hjälp som på mer objektiva grunder kan komma fram till ett värde på fastigheten.

Efter att samborna  är överens om marknadsvärdet är det brukligt att från detta värde dra bort:

  • Latent skatt
  • Beräknade försäljningskostnader

Om ni är överens så kan ni själva göra en bodelning med hjälp av bodelningsavtal som finns för direkt nedladdning på Juridiska Dokument!

Bodelningsavtal sambor

Bodelningsavtal sambor

Bodelningsavtal sambor – Om ni vill göra en bodelning så måste denna göras inom ett år från det datum då ert samboförhållande upphörde. Har ni inte genomfört bodelningen inom denna tidsrymd så har ni i laglig mening förverkat rätten till bodelning.
Det är endast er samboegendom som skall ingå i er bodelning. Er samboegendom innefattar er gemensamma bostad samt gemensamt bohag. Här finns detaljerad information om vad som skall ingå i en bodelning mellan sambor.

Ni kan ladda ner ett bodelningsavtal speciellt anpassat för sambor på Juridiska Dokument. Tillsammans med bodelningsavtal följer en ansökan om lagfart för den sambo som erhåller fastighet genom bodelningen. Naturligtvis medföljer också detaljerade instruktioner för hur ni fyller i ert bodelningsavtal.

På Juridiska Dokument finns bodelningsavtal för sambor till direkt nedladdning!